Czym się charakteryzuje i jakie są funkcje recenzji, eseju, felietonu.

Recenzja
1. Sprawozdawcze omówienie, krytyczna analiza lub ocena książek, spektakli,
wystaw, koncertów itp.
2. Sprawozdawcze i krytyczne omówienie danego dzieła.
3. Krytyczne rozpatrywanie i ocena utworu.
Funkcje recenzji:
- informacyjna - poinformowanie odbiorcy o istnieniu danego utworu;
- wartościująca - ocena dzieła;
- postulatywna - konfrontacja przedmiotu rozważań z systemem idealnych
wartości, uwzględniając autora dzieła, tytuł, datę powstania (reżyser,
scenografia, muzyka - TV, film).
Typy recenzji:
- informacyjna - autor, tytuł, krótkie streszczenie, zarys tematyki;
- oceniająca - część informacyjna, część analityczno-krytyczna, część
oceniająco-postulatywna - studium - ocena niezwykle dogłębna i wnikliwa;
- recenzja-esej - zbliżona pod względem kompozycyjnym do felietonu, z tym że
bardziej wyczerpuje tematykę z racji większych rozmiarów;
- recenzja-felieton - skrajnie subiektywna ocena dzieła, często jest ona w
zasadzie pretekstem do refleksji o sztuce. Eksponowanie odczuć i wrażeń
autora;
- znaczne ograniczenie części informacyjnej i części analityczno-krytycznej
(recenzja-list).
Esej
Esej jest to szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny, krytyczny. Dbałość
o piękny i oryginalny sposób przekazu. W wywodzie myślowym, oprócz związków
logicznych, występują także nieskrępowane rygorami naukowymi skojarzenia.
Występują także błyskotliwe aforyzmy, elementy liryczno-refleksyjne. Obok
zwykłych zdań występują obrazy poetyckie.
Felieton
Felieton to swobodny charakter, często literackie środki ekspresji. Dotyczy
aktualnych wydarzeń, ale nie jest programowym komentarzem do nich. Swobodne
rozważania, często o zabarwieniu satyrycznym. Mogą występować elementy fikcji
literackiej - podporządkowane są doraźnym celom publicystycznym. Od eseju różni
się mniejszymi rozmiarami i koniecznością aktualności tematyki. Zależnie od
tematów i sposobu ujęcia wyróżniamy: felieton obyczajowy, literacki, satyryczny itp.